Vacature interim-directeur

Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum (SOBB) is een kleine organisatie met 7 betaalde medewerkers en een bestuur van 5 onbetaalde vrijwilligers. Verschillende directietaken zijn momenteel bij het bestuur belegd, omdat de organisatie geen directeur kent. De SOBB is de afgelopen jaren geconfronteerd met bezuinigingen op de subsidie en een dalend ledenaantal. Om de bezuinigingen van de afgelopen jaren op te kunnen vangen en om de maatschappelijke waarde van de bibliotheek nieuw leven in te blazen, heeft het bestuur een plan van aanpak opgesteld. Voor de doorvertaling van dit plan en de daadwerkelijke uitvoering ervan, alsmede het schetsen van enkele toekomstscenario’s voor de organisatie, is het bestuur op zoek naar een

Interim-directeur (M/V) indicatief 20 uur, tijdelijk dienstverband of inhuur voor de duur van 6 maanden

De opdracht
De opdracht die het bestuur meegeeft aan de interim-directeur kent drie onderdelen:

1. Het waarnemen van de directietaken;
2. Uitvoering geven aan het plan van aanpak;
3. Het opleveren van een rapportage met mogelijke toekomstscenario’s voor de SOBB.

De interim-directeur rapporteert periodiek (tenminste maandelijks) aan het bestuur over de voortgang van de opdracht. De drie aspecten van de opdracht worden hieronder toegelicht.

1. Het op zich nemen van de directietaken.
De interim-directeur neemt alle directietaken over die momenteel bij het bestuur zijn belegd. Het gaat om in ieder geval de volgende taken:

- Management:
De directeur is verantwoordelijk op het gebied van de organisatie, planning en ontwikkeling van de operationele, logistieke, financiële en personele processen en activiteiten binnen de bibliotheek.
- Beleidsontwikkeling:
De directeur adviseert het bestuur over het te voeren strategisch beleid. Daartoe is een beleidsplan ontwikkeld door het bestuur. De beleidscyclus wordt door de directeur aangestuurd binnen de kaders die door het bestuur zijn bepaald.  
- Leiding geven:
De directeur is beslissend op het gebied van leidinggeven aan de medewerkers van de bibliotheek. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van een personeelsbeleidsplan. Een personeelsformatieplan is hier onderdeel van.  Het plan wordt door het bestuur goedgekeurd.  
- Publieke relaties:
De directeur is verantwoordelijk met betrekking tot het aangaan, ontwikkelen en onderhouden van contacten met lokaal, regionaal en landelijk samenwerkend partijen, institutionele klanten of klantgroepen, lokale en regionale overheden en lokale en regionale media, waar het gaat om (beleid)ontwikkelingen die in verband staan met de dienstverlening aan klanten van de bibliotheekorganisatie.  
- Rapportages:
De directeur is uitvoerend op het gebied van de opstelling van diverse managementrapportages (intern) aan het bestuur en (extern) aan de gemeente.

2. Uitvoering geven aan het plan van aanpak
Het volledige plan van aanpak is op te vragen bij het bestuur.

De interim-directeur werkt het plan van aanpak verder uit, vertaalt dit in een detailplanning en geeft hier samen met medewerkers uitvoering aan. Het plan van aanpak is een dynamisch document en dient als leidraad en bespreekstuk tussen bestuur en interim-directeur. Inhoudelijke koerswijzigingen en aanpassingen aan de planning worden altijd eerst voorgelegd aan het bestuur voordat deze doorgevoerd worden.

3. Het opleveren van een rapportage met mogelijke toekomstscenario’s voor de SOBB
Het bestuur heeft in overleg met de gemeente een viertal toekomstscenario’s voor de SOBB geformuleerd. De interim-directeur doet hier nader onderzoek naar en adviseert het bestuur welk scenario de meest duurzame oplossing is voor een toekomstbestendige bibliotheek in Brunssum.

Vaardigheden

Gewenste en noodzakelijke ervaring:
- leidinggeven gedurende een proces van vernieuwing en verandering;
- het kunnen vormgeven van een resultaatgerichte voorbeeldfunctie, uitgaande van de  vastgestelde visie
- het vorm en inhoud kunnen geven van cultureel ondernemen
- kunnen omgaan met de actuele geautomatiseerde kantoorapplicaties
- kunnen toepassen van de uitgangspunten van modern personeelsmanagement, blijkend uit het situationeel leidinggeven, het motiveren en stimuleren van medewerkers in een veranderende werkomgeving, het stimuleren van het leer- en ontwikkelingsvermogen van medewerkers
- kunnen toepassen van het vastgestelde budgettering- en begrotingssysteem
- kunnen verzamelen, analyseren en interpreteren van managementinformatie en deze om te zetten in heldere en innovatieve beleidsplannen

Vereiste specifieke vaardigheden:

- het kunnen expliciteren van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
- het kunnen motiveren, stimuleren en enthousiasmeren van medewerkers in een veranderende werkomgeving; het kunnen toepassen van situationeel leiderschap
- kunnen opereren in bestuurlijke en politieke verhoudingen: zoekt afstemming met relevante partijen op basis van waargenomen kansen en weet op het juiste moment te schakelen tussen initiatief en terughoudendheid
- kunnen schrijven van beleidsnotities, beleidsvoorstellen en jaarverslagen en deze kunnen omschrijven naar toegankelijke informatie voor medewerkers
- kunnen toepassen van strategisch netwerken: heeft een actieve houding naar (nieuwe) relaties, bouwt eigen relevant netwerk
- strategisch kunnen onderhandelen
In alle gevallen heeft het zeer sterk de voorkeur als de ervaring en vaardigheden zijn opgedaan in de bibliotheekbranche en in het bijzonder bij een bibliotheek die een dergelijk transitietraject al met succes heeft doorlopen.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt het salaris in onderling overleg bepaald.

Sollicitaties
Sollicitaties moeten gericht worden aan de voorzitter van het bestuur de heer Koen van Nieuwenhoven. Voor nadere inlichtingen is hij bereikbaar op nummer 06 2894 0301. Reacties moeten vóór 6 januari 2018 binnen zijn bij mailadres jpalmen@bibliotheekbrunssum.nl. We streven naar invulling op korte termijn. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.